fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių,  (patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019  m. vasario  7 d. įsakymo Nr. 3D-64  redakcija) 4 priedo Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašo 21 punktu Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2020 m. gegužės 12 d., organizuoja vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę procedūrą.

Posėdžio metu bus svarstomi 15-tojo kvietimo pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) pateiktų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai.

Vietos projektų atrankos komiteto nariams dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai. Užpildytas  balsavimo raštu anketas ir  pasirašytas vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (skenuotas) PAK nariai turi atsiųsti iki š. m. gegužės 12 d., 17 val. (imtinai) el. p.  julija.vvg@gmail.com