fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių,  (patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019  m. vasario  7 d. įsakymo Nr. 3D-64  redakcija) 4 priedo Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašo 21 punktu Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2020 m. liepos 15 d., organizuoja vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę procedūrą.

Posėdžio metu bus svarstomi 16-tojo kvietimo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2, pateiktų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai.

Vietos projektų atrankos komiteto nariams dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai. Užpildytas  balsavimo raštu anketas ir  pasirašytas vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (skenuotas) PAK nariai turi atsiųsti iki š. m. liepos 15 d., 17 val. (imtinai) el. p.  julija.vvg@gmail.com arba pristatyti VVG administracijai, adresu Sėlių a. 22 (327 kab.) Zarasai.