fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS ĮGAUNA PAGREITĮ

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS ĮGAUNA PAGREITĮ

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  2016 metų birželio 10 d. patvirtintoje strategijoje „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“  numatytas strategijos įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategija yra dvisektorė, t.y. lėšos strategijai įgyvendinti finansuojamos iš dviejų Europos fondų – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Tai sąlygojo, kad strategijos II-ojo prioriteto septynios priemonės susietos su abiejų fondų finansavimu. Penkios priemonės finansuojamos iš EŽŪFKP ir dvi iš EJRŽF.

Strategijoje yra numatyti du prioritetai. Pirmasis – „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“, antrasis, kuriam skirta 75 proc. strategijos lėšų – „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“. Būtent šio prioriteto septyniomis priemonėmis numatyta strategijos įgyvendinimo laikotarpiu sukurti ne mažiau, kaip 27 darbo vietas.

Pagal priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ bei priemonės veiklos sritis  „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ ir „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, numatoma sukurti ne mažiau, kaip 11 darbo vietų. Vietos projektų paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, ūkininkai, juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės.

Pagal priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ suplanuotos įkurti 2 darbo vietos. Pagal šią priemonę vietos projektus gali teikti įvairių teisinių formų pareiškėjai: bendrijos, bendrovės, kooperatyvai, savitarpio draudimo įmonės, asociacijos, susivienijimai, fondai ir kt. (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas, viešojo sektoriaus organizacijas ir kitas organizacijas).

Paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ tinkamais paramos gavėjais gali būti Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų įstatymą. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 4 darbo vietos.

Paraiškas pagal priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ gali teikti fiziniai asmenys, ūkininkai; juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 8 darbo vietos.

Paraiškas pagal priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ gali teikti Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų ir Viešųjų įstaigų įstatymus. Pagal šią priemonę suplanuotos įkurti 2 darbo vietos.

Pagal Zarasų-Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategiją „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ 2018 m. lapkričio 20 dienai pasirašytos 4 vietos projektų įgyvendinimo sutartys.

Vietos projektus, kurių bendra vertė yra 192 677,96 Eur (paramos suma – 112 834,49 Eur), pradėjo įgyvendinti du fiziniai asmenys, viena uždaroji akcinė ir viena žemės ūkio bendrovės. Įgyvendinus vietos projektus bus sukurtos 4 darbo vietos.

Dar septyniems vietos projektams, kurių bendra vertė 482 364,92 Eur (preliminari paramos suma – 333 544,29 Eur), šiuo metu atliekamos vertinimo procedūros. Įgyvendinus projektus, subjektai planuoja įkurti ne mažiau 10 darbo vietų.

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija