fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Už pasiektus pažangos vertinimo rodiklius – papildomas finansavimas Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijai

Už pasiektus pažangos vertinimo rodiklius – papildomas finansavimas Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijai

2021 m. rugpjūčio 10 d. vyko Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Tarybos posėdis, kurio sušaukimą sąlygojo papildomo finansavimo, skirto dvisektorės strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija,  Zarasų – Visagino regionas, 2014 – 2020 m.“ (toliau – Strategija) įgyvendinimui skyrimas. Už pasiektus rezultatus papildomai skirta 189,7 tūkst.eurų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Strategijos finansinis rezultatyvumas įvertintas 83,66 proc., fizinis rezultatyvumas – 91 proc., o  sukurtos naujos darbo vietos – 119 proc.

VVG pirmininkas, Strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra pasveikino praėjusiame Visuotiniame narių susirinkime naujai kadencijai išrinktus Tarybos narius, susirinkusius į pirmąjį kontaktiniu būdu vyksiantį posėdį. Taryba, kurią sudaro trylika narių, proporcingai atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios sektorius, atsinaujino net penkiais nariais, kuriems, linkint sėkmingo darbo, įteikti suvenyrai. Taip pat pasveikinta naujai išrinkta Tarybos pirmininkė Audronė Kačiulienė. Tarybos nario pareigos ir darbo specifika pirmininkei gerai žinoma iš ankstesnių kadencijų.

Posėdžio pirmininkė Audronė Kačiulienė informavo, kad vietos plėtros strategijai, kurios įgyvendinimas pratęstas  iki 2025 m. rugsėjo 1 d., skirtas papildomas 189 707 Eur finansavimas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) ir nacionalinių lėšų.

Strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra Tarybos nariams pristatė Strategijos įgyvendinimo aktualijas, lėšų likučius ir siūlymą, kaip galima būtų integruoti papildomą finansavimą pagal atskiras priemones. Didžiausias dėmesys bus skiriamas verslui ir darbo vietų kūrimui.

Tarybos nariai priėmė sprendimą rugsėjo pradžioje šaukti Visuotinį narių susirinkimą ir teikti svarstyti Strategijos keitimą, perskirstant lėšų likučius pagal atskiras priemones bei integruojant papildomą finansavimą iš EŽŪFKP ir EURI lėšų.