fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau –Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.

Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti.

Konkursui paraišką gali teikti:

· nevyriausybinės organizacijos;

· jaunimo organizacijos;

· su jaunimu dirbančios organizacijos;

· regioninės jaunimo organizacijų tarybos;

· bendruomeninės organizacijos.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

· skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su

viešuoju, privačiu ir nevyriausybiniu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo socialinę

integraciją, profesinį ir laisvalaikio užimtumą bei verslumą;

· kuriančios švietimo įstaigų, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo įstaigos pasitraukiančiu jaunimu prevenciją ir gerosios patirties sklaidą;

· skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunimo pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas bei socialinę atsakomybę, siekiant užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;

· sudarančios sąlygas jaunimui vykdyti savanorišką veiklą;

· kuriomis siekiama plėtoti patyčių ir savižudybių tarp jaunimo prevenciją.

Finansavimo prioritetas teikiamas paraiškoms, kurių projektus įgyvendinant:

· veiklos vykdomos savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių, ir į projektą įtraukiamas jaunimas, gyvenantis savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos

Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 50 tūkstančių;

· projekte numatyta tęsti veiklas, kurios vykdytos prieš teikiant paraišką konkursui.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2017 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas ir visus dokumentus rasite čia:

http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-
r1qv.html