fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PARAPIJOS NAMAI – BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

PARAPIJOS NAMAI – BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

2018 m. sausio 8 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkas Arvydas Veikšra dalyvavo Dusetose vykusioje diskusijoje kartu su Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu kanauninku Stanislovu Krumpliausku, Dusetų seniūnu Sauliu Kebliu, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalkos pirmininke Aldona Žiliukiene dėl parapijos namų pastato vidaus patalpų remonto.

2014 m. pagal Zarasų rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto ,,Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“ priemonę ,,Kaimo ir gyvenviečių infrastruktūros, bendruomenei svarbių pastatų ir viešųjų erdvių būklės gerinimas“ buvo sutvarkytas tik šio pastato fasadas, pakeisti langai bei stogas.

Nei parapija, nei bendruomenė nėra pajėgi savo jėgomis suremontuoti pastato vidaus patalpų, katilinės, įrengti šildymo sistemą ir pritaikyti parapijos namus bendruomenės poreikiams.  Susitikimo metu VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pasiūlė dvi alternatyvas finansavimui gauti  pagal „Zarasų – Visagino regiono dvisektorę vietos plėtros strategiją, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS).

 Pirmoji – teikti vietos projektą pagal VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Pagal šią priemonę būtų galima įrengti kambarius, kuriuose trumpalaikei globai galėtų apsistoti smurtą artimoje aplinkoje patiriančios motinos su vaikais, benamiai ir kiti likimo nuskriaustieji, o kitame pastato korpuse – įrengti keletą kambarių, kuriuose galės apsistoti miestelio svečiai, piligrimai, turistai. Ši nakvynė turėtų būti mokama, o gautos pajamos būtų reinvestuojamos socialinę atskirtį patiriančių asmenų apgyvendinimui. Siekiant, kad tokio pobūdžio socialinis verslas būtų pelningas,  reiktų pritraukti valstybės bei savivaldybės finansavimo lėšas per socialinių paslaugų teikimą. Vietos projektas pagal „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ priemonę turėtų būti kuriantis darbo vietas, kurias reiktų išlaikyti visą projekto kontrolės laikotarpį (tris metus).

Antroji alternatyva būtiniems remonto darbams atlikti – teikti vietos projektą finansavimui gauti pagal VPS priemonę „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“. Pagal šią priemonę investicijos gali būti skiriamos viešųjų pastatų atnaujinimui, būklės gerinimui, siekiant gyventojų kokybės gerinimo, teikiant kokybiškas ir įvairiapusiškas paslaugas. Ši priemonė nėra susijusi su darbo vietų kūrimu, kontrolės laikotarpis – penkeri metai.

Tiek vienu, tiek kitu atveju religinės bendruomenės nėra tinkami pareiškėjai, todėl diskutuota su Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu kanauninku Stanislovu Krumpliausku ir Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalkos pirmininke Aldona Žiliukiene dėl bendradarbiavimo ir galimybės sudaryti pastato panaudos sutartį bendruomenės reikmėms. Projekto pareiškėjas tada būtų Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka.

Susitikimo metu nuspręsta raštu kreiptis į Panevėžio vyskupijos kuriją dėl galimybės sudaryti pastato panaudos sutartį su bendruomene. Esant teigiamam sprendimui bus vykdomas pirkimas dėl techninio projekto parengimo ir preliminarios kapitalinio remonto darbų sąmatos sudarymo. 

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija