fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DVISEKTOREI ZARASŲ-VISAGINO REGIONO STRATEGIJAI – PAPILDOMAS FINANSAVIMAS

DVISEKTOREI ZARASŲ-VISAGINO REGIONO STRATEGIJAI – PAPILDOMAS FINANSAVIMAS

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė įgyvendina dvisektorę vietos plėtros strategiją „Zarasų–Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų–Visagino regionas, 2014–2020 m.“ (toliau – Strategija). Daugiau kaip 2 mln. eurų vietos projektams kofinansuoti 2016 – 2022 metų laikotarpiui buvo skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūros regiono žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) atliko vietos veiklos grupių administruojamų strategijų fizinio rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų skyrimo. Papildomos lėšos numatytos skirti tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. buvo ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo. Atlikto vertinimo metu buvo nustatyta, jog Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administruojamos Strategijos pažangos lygis yra pakankamas, kad galėtų būti skirtas papildomas finansavimas pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.). Svarbu paminėti, kad atliekant vertinimą, nebuvo  atsižvelgiama į Europos jūros regiono žuvininkystės fondo (EJRŽF) fondo lėšų administravimo rezultatyvumą, nors iš šio fondo finansuojamiems projektams yra sukontraktuota sutarčių už sutarčių už 264 133,00 Eur arba įsisavinta  46 % lėšų.

Dar šiais metais Strategijos įgyvendinimui iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinių lėšų pereinamuoju laikotarpiu bus skirta papildoma 102 854 Eur suma ir iš atsigavimo po COVID-19 krizės paremti sukurtos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų – 86 853 Eur suma. Taigi Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administruojama Strategija, pasiekusi 83,66 proc. fizinį rezultatyvumą, pasipildys 189 707 Eur suma vietos projektų finansavimui ir administravimui.

Šiuo metu yra atliekamas Strategijos keitimas, integruojant papildomas lėšas į atitinkamas Strategijos priemones, kurie bus derinami su NMA ir teikiami svarstyti Žemės ūkio ministerijai.