fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DĖL METINIŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO

DĖL METINIŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO

Informuojame vietos projektų vykdytojus, kad užbaigtų vietos projektų metinės įgyvendinimo ataskaitos Zarasų-Visagino regiono VVG turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.
Metinę ataskaitą paramos gavėjas teikia už visus pilnus ataskaitinius kalendorinius metus. Kai galutinė paramos suma paramos gavėjui išmokama kitais metais, nei buvo įgyvendintas projektas bei pateikta Galutinė ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas, pirmoji Metinė ataskaita teikiama kitais metais po galutinės paramos išmokėjimo metų (pvz., jei projektas įgyvendintas ir Galutinė ataskaita pateikta 2019 metais, o galutinė parama išmokėta 2020 metais, reikia pirmą Metinę ataskaitą teikti 2021 metais už 2020 metus, jei projektas įgyvendintas ir Galutinė ataskaita pateikta ir galutinė parama išmokėta 2019 metais, reikia pirmą Metinę ataskaitą teikti 2020 metais už 2019 metus).

Pavyzdinė įgyvendinimo ataskaitos forma.